Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Żołnierzy z Monte Cassino
w Polanicy Zdroju

logo szkoły


Sztandar szkolny


Herb
Polanicy Zdroju
www.polanica.pl

O naszym mieście

Monitoring  w szkole

Nasza szkoła – jedną z Klubów Naszej Ziemi

 

            Od września 2016 r nasza szkoła przynależy do Klubów Naszej Ziemi przy fundacji Nasza Ziemia, która realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.

 

Czym są Kluby Naszej Ziemi?

Kluby Naszej Ziemi to grupy zapaleńców: dzieci, młodzieży i dorosłych, którym nie jest obojętny los otaczającego środowiska. Ich liczba sięga prawie 150 i można je spotkać w całej Polsce.


Co robią Kluby?

Ich działania mają na celu poprawę lub ochronę lokalnego środowiska. Mogą to być sprzątania, monitoringi, lekcje otwarte, warsztaty, pikniki, konkursy, happeningi, śpiewanie piosenek, częstowanie sałatkami z lokalnych produktów, przekonywanie lokalnych władz np. do rozbudowy ścieżek rowerowych czy mieszkańców miejscowości do sprzątania psich kup, sadzenie drzew, tworzenie ogrodów przyjaznych zwierzętom, współpraca z Nadleśnictwami, Parkami Narodowymi, organizacjami społecznymi, urzędami, radami osiedli, rodzicami, ciociami, babciami i tyle innych rzeczy że więcej by się tu nie zmieściło.

 

Wiemy doskonale, że nasza szkoła stale aktywuje się na rzecz środowiska naturalnego: jego ochrony oraz zapoznania się z pięknem otaczającej nas przyrody. Współpracujemy z instytucjami: Parkiem Narodowym Gór Stołowych, Nadleśnictwem Zdroje, Kołem Łowieckim „Hubertus”, poznajemy nasze otoczenie poprzez uczestnictwo w rajdach, warsztatach turystycznych, zbieramy nakrętki, tonery, segregujemy śmieci na terenie szkoły, bierzemy udział w konkursach wiedzy, plastycznych związanych z tematyką ekologiczną i ogólnoprzyrodniczą.

W związku z tym zapraszam nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły do ciągłej ekologicznej aktywności oraz współpracy; proszę o relacje, dokumentację fotograficzną z przebytych akcji, spotkań, rajdów.

Odsyłam także wszystkich na stronę fundacji www.naszaziemia.pl – znajdziecie tam ciekawe informacje, konkursy, programy oraz relacje także z naszych działań (będą one stale zamieszczane na stronie Klubów Naszej Ziemi).

Pozdrawiam serdecznie,

nauczyciel przyrody

Joanna Jerszyńska - Mazur

 

Promocja zdrowia w szkole

W roku szkolnym 2005/2006 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino przystąpiła do projektu „Szkoła promująca zdrowie”, realizowanego pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia. Projekt ma za zadanie promowanie zdrowego stylu życia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli
        Koordynatorami szkolnego projektu są: p. Joanna Jerszyńska – Mazur  nauczyciel przyrody oraz p. Małgorzata Szymańska – nauczyciel nauczania zintegrowanego i sztuki. Do zespołu nauczycieli wspomagających realizację projektu należą: p. Agnieszka Kołtun – pedagog szkolny, p. Małgorzata Zawada – nauczyciel wychowania fizycznego oraz p.Barbara Szostak – pielęgniarka szkolna.
        5 stycznia 2006r. w naszej szkole miała miejsce konferencja pt.: „Szkoła promująca zdrowie”. Na spotkanie przybyły osoby z różnych środowisk, zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych, wyrażających zainteresowanie problematyką zdrowia wśród uczniów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: p. Anna Hadała – przedstawiciel Wydziału ds. Oświaty UM w Polanicy Zdroju, p. Violetta Jakobsze  - edukator edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w województwie dolnośląskim, p. Tomasz Mazur – kierownik zespołu ds. edukacji i udostępniania Parku Narodowego Gór Stołowych, p. Mariusz Sitarz – właściciel piekarni „Warszawska” oraz p. Mariusz Winiarz – przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele rodziców, zainteresowani nauczyciele, a także wybrani uczniowie naszej szkoły.
       Wszystkich zebranych przywitał Dyrektor szkoły – p. Dariusz Kłonowski, który przedstawił problematykę spotkania. Następnie głos zabrały koordynatorki szkolnego projektu. Przedstawiły one historię powstania i rozwój programu w Polsce, Europie i na świecie.
       Kolejną częścią spotkania były występy artystyczne uczniów oraz sesja posterowa,  których celem było przedstawienie dotychczasowych działań, jakie szkoła  podjęła na rzecz promocji zdrowia.
       Po zakończeniu prezentacji uczniów, każda z grup uczestniczących w konferencji odpowiadała na pytanie: „Co możemy zrobić dla promocji zdrowia w naszej szkole?”. Po wspólnym przeanalizowaniu odpowiedzi pojawiło się kilka kluczowych zagadnień, których potrzebę rozwiązania dostrzegli zarówno uczniowie, jaki i nauczyciele, a także rodzice  i zaproszeni goście. Jednym z głównych problemów okazała się potrzeba poszerzenia bazy sportowej w szkole, polegająca na budowie boiska szkolnego. Innym, niezwykle ciekawym spostrzeżeniem, zapewne łatwiejszym w realizacji, ale równie ważnym, było wprowadzenie do sprzedaży owoców w sklepiku szkolnym. Uczestnicy konferencji wskazali również wiele innych problemów i zagadnień, np. : promocja higieny osobistej, dbałość o regularne spożywanie posiłków, a także zwiększoną aktywność fizyczną.
       Wszystkie propozycje i deklaracje złożone w trakcie spotkania zostaną szczegółowo przeanalizowane i w miarę możliwości będą wprowadzane w ramach realizacji programu „Szkoła promująca zdrowie”.
       Pozostaje mieć nadzieję, że wszystkie te działania przyczynią się do poprawy zdrowia uczniów naszej szkoły.
       Koordynatorzy projektu dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że konferencję można uznać za udaną i owocną, a w szczególności nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do prezentacji tj.: p. Bogumile Rozwadowskiej, p. Beacie Muziewicz, p. Irenie Sadko, p. Jolancie Szczeblewskiej, p. Teresie Nowak i p. Annie Stępek. Podkreślić należy także zaangażowanie oraz duży wkład pracy , jakim wykazali się uczniowie uczestniczący w konferencji.
        Organizację naszej konferencji wsparli państwo Bożena i Maciej Dziedzic – właściciele sklepu owocowo-warzywnego w Polanicy Zdroju, którzy nieodpłatnie przekazali owoce.    Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na naszą konferencję. Mamy nadzieję, że stanie się ona początkiem intensywnej współpracy, mającej na celu promocję zdrowia w Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy Zdroju.

Koordynatorzy Szkolnego Projektu Promocji Zdrowia

Joanna Jerszyńska - Mazur
Małgorzata Szymańska

 

Szkoła promująca zdrowie cd.

    Pod koniec stycznia br. przeprowadzono wśród uczniów klas I – VI oraz ich rodziców ankietę dotyczącą aktualnych problemów zdrowotnych oraz oczekiwań związanych z realizacją projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Wyniki ankiet wskazały jednoznacznie, że uczniowie rzadko przynoszą do szkoły owoce na drugie śniadanie. W sklepiku szkolnym uczniowie chętnie kupowaliby owoce, soki owocowe, kanapki i produkty mleczne. Uczniowie spożywają swoje śniadanie na korytarzu na ławeczce. Uczniowie wskazali toaletę jako główne miejsce, w którym nie czują się bezpiecznie, jednakże większość ankietowanych stwierdzało, że wszędzie w szkole czuje się bezpiecznie. Wiosną i latem uczniowie najchętniej spędzaliby zajęcia w – f w terenie, kolejno na boisku szkolnym. Wolny czas uczniowie spędzają szczególnie na uprawianiu sportu oraz na spacerze, choć znaczna część uczniów spędza swój wolny czas przed komputerem. Większość uczniów wykazało, że dba o codzienną higienę rąk. Szczegółowa analiza ankiet znajduje się w szkole na tablicy dotyczącej realizacji projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

     Ankiety miały podział na chłopców i dziewczynki. Podział ten wykazał jednak niewielkie różnice w odpowiedziach i podejściu uczniów do problematyki.

    Po wynikach i analizie ankiet koordynatorzy szkolnego projektu oraz zespół wspomagający ustalili, że jednym z ważniejszym zadań szkoły będzie podniesienie u uczniów świadomości zasad zdrowego odżywiania się oraz prowadzenia zdrowego stylu życia.

Realizacja tego zadania nie tylko będzie zależała od prowadzących projekt, ale także od Was – Drodzy Uczniowie; pokażcie, że chcecie zdrowo się odżywiać, dbać o swoje zdrowie, mądrze gospodarować swoim czasem wolnym oraz przekazywać innym tą mądrość.

 Koordynatorzy SzPZ

 

Wyjazd do Wrześni
IV Sejmik Karpacki

Dyktanda

PRZYJAŹŃ 
POLSKO - CZESKA

PRZYJAŹŃ 
POLSKO - NIEMIECKA

Ciekawe strony

Ochrona Środowiska
w naszej szkole

Główna strona        wycieczki       sport w szkole      pracownicy szkoły      oddział klasy 0         plan_lekcji      patron_szkoły      dyskoteki        kalendarz_szkoły      Wielka_Orkiestra_Ś.P.         mikołajki         o_szkole         galeria zdjęć       aktualności         statut szkoły      nauczyciele       adres      opieka_szkolna     biblioteka