O SZKOLE  /  GALERIA ZDJĘĆ  /  AKTUALNOŚCI  /  STATUT SZKOŁY  /  NAUCZYCIELE  /  KONTAKT  / 

MENU

Aktualności

Samorząd szkolny

Sport

Dyskoteki

Mikołajki

WOŚP

Wycieczki

KALENDARZ SZKOŁY

Wywiadówki

Biuletyn informacyjny

Kalendarz szkoły

Szkolny Duszek (gazetka szkolna)

ODDZIAŁY ZEROWE

Aktualności

Nauczyciele

Galeria zdjęć

PRACOWNICY SZKOŁY

Nauczyciele

Administracja

POCZET SZTANDAROWY


 

Pragniemy zaprosić na finał Obchodów Jubileuszowych,
który odbędzie się 18. maja 2018 roku,
 w 74. rocznicę zwycięstwa Polaków  w walce o Monte Cassino.
 

Tutaj do pobrania formularz zgłoszenia do konkursu,
 który rozstrzygnięty zostanie w czasie Wielkiego Jubileuszu.


REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
 ORGANIZOWANEGO  Z OKAZJI 60-LECIA SZKOŁY
I 20-LECIA NADANIA SZKOLE IMIENIA

 

 

Temat: „Przyjaźń niejedno ma imię,
czyli historia Wojtka, niezwykłego żołnierza Andersa”

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2
im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju,
a konkurs skierowany jest do uczniów Szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji  „Monte Cassino”.

 

I. Cele konkursu

1. Kształtowanie postaw patriotycznych.

2.Pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej losów żołnierzy II Korpusu Polskiego.

3. Upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach.

4.Lepsze poznanie własnych korzeni.

5. Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy.

II. Uczestnicy konkursu

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.

III. Tematyka prac konkursowych

1. Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu. Powinna też prezentować bohatera, oraz okres historyczny, w którym żył.

3. Wybór prezentowanych treści pozostawiony jest autorowi pracy w ramach tematu konkursu.

IV. Formy konkursowe

1.Formy epickie: opowiadanie, kartka z pamiętnika, kartka z dziennika.

2. Formy liryczne: dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz.

3. Komiks w polskiej wersji językowej lub komiks dwujęzyczny (polsko-angielski).

V. Wymagania konkursowe

1. Prace epickie nie powinny przekraczać 2 kartek formatu A-4.

2. Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12).

3. Utwory liryczne i epickie powinny spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należą.

4. Oceniane będą: wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna, kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo - stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy.

5. W przypadku komiksu każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową stanowiącą zamkniętą całość o dowolnej objętości plansz.

VI. Przebieg konkursu

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.

3. Formy wypowiedzi będą oceniane w trzech kategoriach: epickie, liryczne i komiks.

4. Wybrane zostaną 3 najlepsze prace epickie, 3 najciekawsze prace liryczne, 3 najciekawsze komiksy.

5. Liczba uczestników nie jest określona , mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani konkursem uczniowie.

VII. Terminy składania prac

Prace, wyłącznie w formie papierowej, należy przesłać do dnia 20 kwietnia 2018 roku na adres:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy – Zdroju,            ul. Wojska Polskiego 23, 57-320 Polanica - Zdrój.

VIII. Jury konkursu

Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu

IX. Literatura:

Łukasz Wierzbicki „Dziadek i niedźwiadek”, Pointa 2012, Maryna Miklaszewska „Wojtek  z Armii Andersa”, WYDAWNICTWO ZYSK I S-KA, Aileen Orr „Niedźwiedź Wojtek, niezwykły żołnierz Armii Andersa”, Replika 2017.

X. Informacje ogólne

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć do pracy Kartę Zgłoszenia, która jest jednocześnie oświadczeniem dotyczącym wykorzystania danych osobowych i praw autorskich.

2. Organizator Konkursu nie odsyła prac konkursowych i zastrzega sobie prawo ich opublikowania.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2018 roku, w czasie obchodów rocznicowych Szkoły, a wręczenie nagród we wrześniu 2018 roku w czasie Sejmiku Młodzieży Karpackiej  w Nowej Rudzie.

XI. Organizator Konkursu i adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju,  ul. Wojska Polskiego 23, 57-320 Polanica-Zdrój, tel. 74 86 81 427

XII. Koordynator Konkursu:

Anna Stępek,      e-mail: szkolnyduszek1@wp.pll

 

 

UROCZYSTOŚCI
IMPREZY

60-lecie szkoły 2018

KONKURSY
REGULAMINY

z okazji
 60-lecia szkoły
 i 20-lecia nadania szkole imienia

 KONKURS PLASTYCZNO -TECHNICZNY

KONKURS POETYCKI DLA KLAS II –III

KONKURS LITERACKI

KONKURS PLASTYCZNYY


DRUKI DO POBRANIA

Statut Szkoły

Usprawiedliwienia

Plan lekcji

Ubezpieczenia

Podręczniki

Regulaminy

Rekrutacja

POLANICA-ZDRÓJ

Polanica-Zdrój

www.polanica.pl


Szkoła Podstawowa nr 2 w Polanicy-Zdroju im. Żołnierzy z Monte Casino